Varsel om planoppstart for Detaljregulering for Næringsområde ved Nikøy, Bulandet, i Askvoll kommune

I samsvar med plan- og bygningslova, § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid – forslag til detaljregulering for næringsområde ved Nikøy, Bulandet, Askvoll kommune. Tiltakshavar for planarbeidet er Askvoll kommune. Les mer

Varsel om oppstart av planarbeid for Privat detaljreguleringsplan for Markegata 30 m.fl., Florø Sentrum

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljregulering

Planområdet omfattar nordre halvdel av kvartal 29 i Florø sentrum, eigedomane Markegata 30 – 40, del av Magnus Thingnesgate og Rv5 Markegata, samt Hansenbakken Borettslag i søre del av kvartalet (Hans Blomgate 17), sjå vedlagt kart med lokalisering og planavgrensing. Varsla planområde utgjer 3,8 daa. Endeleg planavgrensing kan verte justert i planprosessen. Tiltakshavar for planarbeidet er Markegata 30 AS. Les mer