Oppføringer av Jane Berg Solheim

Varsel om oppstart av planarbeid for Privat detaljreguleringsplan for Markegata 30 m.fl., Florø Sentrum

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljregulering Planområdet omfattar nordre halvdel av kvartal 29 i Florø sentrum, eigedomane Markegata 30 – 40, del av Magnus Thingnesgate og Rv5 Markegata, samt Hansenbakken Borettslag i søre del av kvartalet (Hans […]